share on fb

Αναλύσεις σε νερό και περιβαλλοντικά δείγματα , βιοαέριο , βιομάζα

Διαπιστευμένες αναλύσεις νερού, Χημική και Μικροβιολογική Ανάλυση Νερού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ » Αναλύσεις σε νερό και περιβαλλοντικά δείγματα , βιοαέριο , βιομάζα

 • Χημικές, μικροβιολογικές και τοξικές  δοκιμες με κατάλληλα  πρότυπα για την καταλληλότητα φίλτρων νερού για οικιακή κια επαγγελματική χρήση  .
 • Χημικές, μικροβιολογικές και τοξικές αναλύσεις σε υπόγεια, επιφανειακά και εμφιαλωμένα νερά , όπως και σε νερά πισίνας .
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε νερά
 • Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και τοξικών ουσίων σε νερά
 • Ανάλυσεις  αποβλήτων . Περιβαλλοντικές μελέτες .
 • Εφαρμογή απολύμανσης πόσιμου νερού (χλωρίωση κ.λ.π.).
 • Αναλύσεις Legionella spp .
 • Δειγματοληψία και αναλύσεις νερού για  την εφαρμογή περιβαλλοντικής  νομοθεσίας
 • Δειγματοληψία και αναλύσεις  σε νερό βιολογικών καθαρισμών , λυμάτων και λυματολάσπης   για  την εφαρμογή της νομοθεσίας 
 • Δειγματοληψία και αναλύσεις  σε νερό ποταμών , λιμνών και θαλλασών  και μαρίνες  για  την εφαρμογή της νομοθεσίας 
 • Τα Εργαστήρια μας αναλαμβάνουν  τη δειγματοληψία και  τις αναλύσεις του πόσιμου νερού οι οποίες από την 25/12/2003 πρέπει με βάση τη νομοθεσία να γίνονται σε όλους τους Ο.Τ.Α  και Δ.Ε.Υ.Α. 
 • Αναλύσεις ραδιενέργειας σύμφωνα με  τη Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ  με  Πιστοποιητικό από την ΕΕΑΕ ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) .
 •  Αναλύσες  σε  δείγματα βιομάζας , βιοαερίου , υπολειμμάτων ζύμωσης , βιοαπόβληματα ζύμωσης , πρωτων υλών βιομάζας , μεταλλα , βαρεά μέταλλα , ιχνοστοιχεία, VFAs Volatile organic acids,TSS , etc
 • Ανιχνευση COVID-19 με τεχνική RT-PCR .

Chemical

 • Anions -metals-heavy metals -substances
 • PH
 • E.C.
 • Αλατότητα
 • BOD
 • COD
 • NO3
 • NO2
 • NH4
 • SS
 • TS
 • TDS
 • TOC
 • Λιπαρά
 • DO - Δ. Οξυγόνο
 • P - Φώσφορος
 • Θολερότητα
 • Ενεργό Χλώριο
 • CΟ2
 • CO3
 • HCO3
 • SO4
 • SiO2
 • Θειούχα
 • SΟ2
 • Hardness - Σκληρότητα
 • Υπολ. Χλώριο
 • Cl - Χλωριόντα
 • Cu - Χαλκός
 • Zn - Ψευδάργυρος
 • Fe -Σίδηρος
 • Mn - Μαγγάνιο
 • B - Βόριο
 • Na - Νάτριο
 • K - Κάλιο
 • Ca - Ασβέστιο
 • Mg - Μαγνήσιο
 • Ν - Άζωτο
 • Al - Aργίλιο
 • Ag- Αργυρος
 • Hg - Υδράργυρος
 • Pb - Μόλυβδος
 • Cd -Κάδμιο
 • Ni - Νικέλιο
 • As - Αρσενικό
 • Cr -Χρώμιο ολικό
 • Sn - Κασσίτερος
 • F -Φθόριο
 • Ι-Ιώδιο
 • Ba - Βάριο
 • Se - Σελήνιο
 • Mo - Μολυβδαίνιο
 • Sb- Αντιμόνιο
 • Cr VI
 • Οσμές
 • Χρώμα
 • Γεύση
 • Φαινόλες
 • Κυανιούχα
 • Βενζόλιο
 • Ακρυλαμίδιο
  Βενζο(α)πυρένιο
 • 1,2 Διχλωροαιθάνιο
 • Επιχλωρυδρίνη
 • Τετραχλωροαιθένιο
 • Τριαλογονομεθάνια
 • Βινυλοχλωρίδιο
 • Επιπλέοντα στερεά
 • Αλκαλικότητα
 • Oξειδωσιμότητα
 • Ξηρό υπόλειμμα

 

Microbiological

 • TVC 37 ΚΑΙ 22 C - ΟΜΧ 37 C ΚΑΙ 22 C
 • TOTAL COLIFORMS - ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ
 • E.COLI
 • ENTEROCOCCUS - ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ
 • CLOSTRIDIUM PERGINGENS - ΚΛΩΣΤΡΗΔΙΟ
 • STAPHYLOCOCCUS AUREUS - ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ
 • PSEUDOMONAS AERUGINOSA - ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑ
 • SALMONELLA - ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΕΣ
 • LEGIONELLA - ΛΕΓΙΩΝΕΛΛΑ
 • CAMPYLOBACTER - ΚΑΜΠΥΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ
 • E COLI O 157
 • VIBRIO

 

Ελεγχος πόσιμου νερού για την ποιότητα  του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης .

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Escherichia coli

Εντερόκοκκοι

Ακρυλαμίδιο

Αντιμόνιο

Αρσενικό

Βενζόλιο

Βενζο-α-πυρένιο

Βόριο

Βρωμικά άλατα

Κάδμιο

Χρώμιο

Χαλκός

Κυανιούχα

1,2 - διχλωροαιθάνιο

Επιχλωρυδρίνη

Φθοριούχα

Μόλυβδος

Υδράργυρος

Νικέλιο

Νιτρικά άλατα

Νιτρώδη άλατα

Παρασιτοκτόνα

Σύνολο παρασιτοκτόνων

Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες

Σελήνιο

Τετραχλωροαιθυλένιο/Τριχλωροαιθυλένιο

Ολικά Τριαλογονομεθάνια

Βινυλοχλωρίδιο

Αργίλιο

Αμμώνιο

Χλωριούχα άλατα

Clostidium perfringens

Χρώμα

Αγωγιμότητα

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH)

Σίδηρος

Μαγγάνιο

Οσμή

Οξειδωσιμότητα

Θειικά ιόντα

Νάτριο

Γεύση

Αριθμός αποικιών σε 22 °C και 37  °C

Κολοβακτηριοειδή

Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)

Υπολειμματικό χλώριο

Θολότητα

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΠΑΚΕΤΟ ΝΕΡΟΥ -1

pH, Aγωγιμότητα , ΝΟ3-,nO2 ΝΗ4+, TDS,

Σκληρότητα,Υπολ. Χλώριο,Θολερότητα ,

T.Coliforms,E.Coli,Enterococcus ,OMX 22 & 37

ΠΑΚΕΤΟ ΝΕΡΟΥ - 2

pH, Aγωγιμότητα, Σκληρότητα,TDS ,

ΝΟ3-, ΝΟ2-, ΝΗ4+, Ρ , Cl , SO4 ,

Ca, Mg , K , Na ,Fe ,Zn , Cu, Mn, 

T.coliforms  , E.coli, Enterococcus ,ΟΜΧ 22 & 37

(Υπολ. Χλώριο)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 3

T.coliforms  , E.coli, Enterococcus, OMX 22 Κ 37,

Clostridium Perfrfingens ,Pseudomonas Aeruginosa ,

Salmonella spp. , Legionella spp

ΠΑΚΕΤΟΝΕΡΟΥ 

ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

CrVI , Κυανιούχα , Ακρυλαμίδιο,Βινυλοχλωρίδιο , Επιχλωριδρίνη,

VOCS  , 1,2-διχλωροαιθάνιο, Τετραχλωροαιθένιο ,Τριχλωροαιθένιο, Ολικά τριαλογονομεθάνια, PCBs, Pah s , Υπολείμματα φυτοφαρμάκων ,Phenols , Υδρογονανθρακες 

ΠΑΚΕΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

pH, Αγωγιμότητα, Σκληρότητα ,

ΝΟ3-, ΝΗ4+, Ca, Mg, K, Na, Cl-, SO4,Β CO3, HCO3,

E.A. ,SAR, SSP, RSC , TDS .

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

pH, Αγωγιμότητα, Σκληρότητα ,

ΝΟ3-, ΝΗ4+, Ca, Mg, K, Na, Cl-, SO4, CO3, HCO3,

Fe, Mn, Cu, Zn , B , Mo

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

pH, Αγωγιμότητα ,οξύτητα ,αλκαλικότητα, οξειδωσιμότητα,

ανόργανα και οργανικά στερεά , λιπαρά , σάκχαρα ,

Ca, Mg ,Na, Cl-, SO4 .

ΝΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΠΑΚΕΤΟ 1

pH, BOD, COD

 

 

 ΝΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ- ΠΑΚΕΤΟ 2

pH, BOD, COD, TSS,

NO3, NO2, NH4, PO4 ,

Λίπη και Ελαια, Διαλελυμένο οξυγόνο (DO).

( Τ.coliforms  , E.coli)

 


Φωτογραφίες