share on fb share on twitter

Περιβάλλον - Ποιότητα Νερού

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ -ΒΙΟΑΕΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ » Περιβάλλον - Ποιότητα Νερού

Το εργαστήριο περιβάλλοντος είναι διαπιστευμένο στις Δειγματοληψίες νερού σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC/17025

 

Η BIOLAB ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ:  

 • Χημικές, μικροβιολογικές και τοξικές  δοκιμες με κατάλληλα  πρότυπα για την καταλληλότητα φίλτρων νερού για οικιακή κια επαγγελματική χρήση  .
 • Χημικές, μικροβιολογικές και τοξικές αναλύσεις σε υπόγεια, επιφανειακά και εμφιαλωμένα νερά , όπως και σε νερά πισίνας .
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε νερά
 • Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και τοξικών ουσίων σε νερά
 • Ανάλυσεις  αποβλήτων . Περιβαλλοντικές μελέτες .
 • Εφαρμογή απολύμανσης πόσιμου νερού (χλωρίωση κ.λ.π.).
 • Αναλύσεις Legionella spp .
 • Δειγματοληψία και αναλύσεις νερού για  την εφαρμογή περιβαλλοντικής  νομοθεσίας
 • Δειγματοληψία και αναλύσεις  σε νερό βιολογικών καθαρισμών , λυμάτων και λυματολάσπης   για  την εφαρμογή της νομοθεσίας 
 • Δειγματοληψία και αναλύσεις  σε νερό ποταμών , λιμνών και θαλλασών  και μαρίνες  για  την εφαρμογή της νομοθεσίας 
 • Τα Εργαστήρια μας αναλαμβάνουν  τη δειγματοληψία και  τις αναλύσεις του πόσιμου νερού οι οποίες από την 25/12/2003 πρέπει με βάση τη νομοθεσία να γίνονται σε όλους τους Ο.Τ.Α  και Δ.Ε.Υ.Α. 
 • Αναλύσεις ραδιενέργειας σύμφωνα με  τη Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ  με  Πιστοποιητικό από την ΕΕΑΕ ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) .
 •  Αναλύσες  σε  δείγματα βιομάζας , βιοαερίου , υπολειμμάτων ζύμωσης , βιοαπόβληματα ζύμωσης , πρωτων υλών βιομάζας , μεταλλα , βαρεά μέταλλα , ιχνοστοιχεία, VFAs Volatile organic acids,TSS , etc
 • Ανιχνευση COVID-19 με τεχνική RT-PCR .

 

Τα Εργαστήρια μας αναλαμβάνουν τη δειγματοληψια , τις  αναλύσεις και τις διαδικασιες για τη βραβευση των παραλιών σύμφωνα με το βραβειο ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ .

 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ EΛΟΤ ΕΝ ΙSO / IEC 17025 Αρ. Πιστοποίησης 139-13


Πόσιμο νερό

Ελεγχος πόσιμου νερού για την ποιότητα   του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης , σύμφωνα με την  νεα Υπουργική απόφαση Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282 ‘Β 19/9/2017 Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εως και σήμερα.

Escherichia coli

Εντερόκοκκοι

Ακρυλαμίδιο

Αντιμόνιο

Αρσενικό

Βενζόλιο

Βενζο-α-πυρένιο

Βόριο

Βρωμικά άλατα

Κάδμιο

Χρώμιο

Χαλκός

Κυανιούχα

1,2 - διχλωροαιθάνιο

Επιχλωρυδρίνη

Φθοριούχα

Μόλυβδος

Υδράργυρος

Νικέλιο

Νιτρικά άλατα

Νιτρώδη άλατα

Παρασιτοκτόνα

Σύνολο παρασιτοκτόνων

Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες

Σελήνιο

Τετραχλωροαιθυλένιο/Τριχλωροαιθυλένιο

Ολικά Τριαλογονομεθάνια

Βινυλοχλωρίδιο

Αργίλιο

Αμμώνιο

Χλωριούχα άλατα

Clostidium perfringens

Χρώμα

Αγωγιμότητα

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH)

Σίδηρος

Μαγγάνιο

Οσμή

Οξειδωσιμότητα

Θειικά ιόντα

Νάτριο

Γεύση

Αριθμός αποικιών σε 22 °C και 37  °C

Κολοβακτηριοειδή

Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)

Υπολειμματικό χλώριο

Θολότητα

 

 

Εμφιαλωμένα νερά

Οδηγία 80/777/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο). Οδηγία 2003/40/ΕΚ της Επιτροπής, για τον καθορισμό του καταλόγου, των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών, καθώς και των όρων χρήσης του εμπλουτισμένου με όζον αέρα στην κατεργασία ορισμένων φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής.

 

Αναλύσεις

ΝΕΡΟ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ

WATER TVC 37 ΚΑΙ 22 C
  STAPHYLOCOCCUS AUREUS
CLOSTRIDIUM PERGINGENS
ENTEROCOCCUS
E.COLI
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
SALMONELLA
LEGIONELLA
SEWAGE BOD, COD, SS, MLSS
WATER PH, EC, ALCALINITY, HARDNESS, CL, SO4, NO2, ΝO3, PO4, NH4,TURBIDITY, FREE CHLORIDE, Pb, Cd, Cr, Ni, As, Hg, Sn , Sb, Co.
IRRIGATORY WATER PH, EC, ALCALINITY, HARDNESS, CL, SO4, NO2, ΝO3, NH4, Ca, Mg, Na, k, Zn, Cu, B, Fe, Mn, Pb, Cd, Cr, Ni, As, Hg, Sn, Sb, Co.

 

Toxic substances in water - Sewage determination

Anilines and selected derivatives
Aldeydes
aniline
2-chloroaniline
2,4 dinitroanoline
2-nitroaniline
2,4,6 trichloroaniline
2,4 dimethylaniline
2,6 dimethylanyline
acetaldeyde
Formaldeyde
Hexanel
Acroleine
Butyraldeyde
Propionaldeyde
Valeraldeyde
 
tensides - LAS SURFACTANTS
Aromatic VOC-BTEX
alkylbenzene C10-C13

Benzol
Toluol
Ethylbenzol
m-, p-Xylol
o-Xylol
Cumol
m-, p-Ethyltoluol
Mesitylen
o-Ethyltoluol
Pseudocumol
Benzene
Chlorobenzene
1,2- Dichlorobenzene
1,3- Dichlorobenzene
1,4- Dichlorobenzene
Ethylbenzene
Styrene
Toluene
m-Xylene
o-Xylene
p-Xylene
 
Phtalate Esters 1
Phenol mix 1
Dimethyl phthalate
Diethyl phthalate
Di-n-Butyl Phthalate
Butylbenzyl phthalate
Bis-(2-ethylhexyl) phthalate
Di-n-octyl phthalate
phenol
o-cresol
m-cresol
p-cresol
2-chlorophenol
3-chlorophenol
Pentachlorophenol
2,4,6- Trichlorophenol
Volatile halogonated hydrocarbons
LHKW
Phenol mix 2
Dichloromethane
cis 1,2 Dichloroathane
Trichloromethane
1,1,1 trichloroethane
Tetrachloromethane
Trichloroethene
Tetrachloroathane
4-n-Nonylphenol
4-Nonylphenol-ethoxylate
4-Nonylphenol-di-ethoxylate
4-Nonylphenol-mono-ethoxylate
2-Nitrophenol
3-Nitrophenol
4-Nitrophenol
4-Nitrophenol-2,3,5,6-D4
Solvents (alcohols)
Haloethers
Methanol
ethanol
1-propanol
2-propanol
1-butanol
2-butanol
tert-butanol
1-pentanol
2-pentanol
3-pentanol
1-hexanol
2-methyl-1-propanol
2-ethyl-1-butanol
ethylacetate
methylacetate

ethylenglycol-monoethylether
ethylenglycol-monobutylether
Diethylenglycol-monobutylether acetate

ketones
Acetone
Methyl ethyl ketone
Methyl Isobutyl Ketone
Cyclohexanone

PAH
Benzo(a) anthracene
Benzo(a) pyrene
Benzo ( b ) fluoranthene
Benzo ( g,h,i) perylene
Benzo ( k ) fluoranthene
Dibenzo(a,h)anthracene
Indeno(1,2,3-cd) pyrene
Pyrene

 
POLYCHLORINATED BIPHENYLS
PCB s no 1
No 28, 52, 101, 138, 153, 180, 118
POLYCHLORINATED BIPHENYLS
PCB s no 2
No 1, 5, 18, 31, 44, 52, 66, 87, 101, 110, 138, 141, 151, 153, 170, 180, 183, 187, 206

 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ 


ΥΛΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΑ  

Ολικά στερεά –TS
Ξηρά ουσία-DM
Πτητικά στερεά –VS
Οργανική ξηρά ουσία – ΟDM
pH
FOS
TAC
FOS/TAC
Αμμωνιακό άζωτο-N-NH4  
VFA: Acetic acid, Propionic acid, Isobutyric acid, Butyric acid, Isovaleric acid, Valeric acid, Isocaproic acid, Hexanoic acid, n-Heptanoic acid   
Volatile organic acids - VOA
Total inorganic acids - TIC 
Α' ΥΛΗ
  Υγρασία
DM/TS –Ξηρά ουσία 
oDM/VS –Πτητικά στερεά
Ash -Τέφρα
Απώλεια πύρωσης -LOI 
Protein -Πρωτεΐνη
Fat- Λίπος
Crude fibres- Ινώδεις ουσίες
NFE-Nitrοgen free extracts
Theoretical gas yield (in original matter)
Theoretical gas yield (in organic dry matter) 
Μεθάνιο   
ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ
  Αμμωνιακό άζωτο-N-NH4
Νιτρικό άζωτο-Ν-ΝΟ3
Ολικός Φώσφορος-P2O5
pH 5 EC- Αγωγιμότητα
COD
DM/TS –Ξηρά ουσία
oDM/VS –Oργανική ξηρά ουσία
Υγρασία
 Κάδμιο, Μόλυβδος, Χρώμιο, Νικέλιο, Χαλκός, Ψευδάργυρος, Υδράργυρος   

 

Φωτογραφίες