share on fb share on twitter

Αναλύσεις σε νερό και περιβαλλοντικά δείγματα , βιοαέριο , βιομάζα

Διαπιστευμένες αναλύσεις νερού, Χημική και Μικροβιολογική Ανάλυση Νερού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ » Αναλύσεις σε νερό και περιβαλλοντικά δείγματα , βιοαέριο , βιομάζα

 • Χημικές, μικροβιολογικές και τοξικές  δοκιμες με κατάλληλα  πρότυπα για την καταλληλότητα φίλτρων νερού για οικιακή κια επαγγελματική χρήση  .
 • Χημικές, μικροβιολογικές και τοξικές αναλύσεις σε υπόγεια, επιφανειακά και εμφιαλωμένα νερά , όπως και σε νερά πισίνας .
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε νερά
 • Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και τοξικών ουσίων σε νερά
 • Ανάλυσεις  αποβλήτων . Περιβαλλοντικές μελέτες .
 • Εφαρμογή απολύμανσης πόσιμου νερού (χλωρίωση κ.λ.π.).
 • Αναλύσεις Legionella spp .
 • Δειγματοληψία και αναλύσεις νερού για  την εφαρμογή περιβαλλοντικής  νομοθεσίας
 • Δειγματοληψία και αναλύσεις  σε νερό βιολογικών καθαρισμών , λυμάτων και λυματολάσπης   για  την εφαρμογή της νομοθεσίας 
 • Δειγματοληψία και αναλύσεις  σε νερό ποταμών , λιμνών και θαλλασών  και μαρίνες  για  την εφαρμογή της νομοθεσίας 
 • Τα Εργαστήρια μας αναλαμβάνουν  τη δειγματοληψία και  τις αναλύσεις του πόσιμου νερού οι οποίες από την 25/12/2003 πρέπει με βάση τη νομοθεσία να γίνονται σε όλους τους Ο.Τ.Α  και Δ.Ε.Υ.Α. 
 • Αναλύσεις ραδιενέργειας σύμφωνα με  τη Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ  με  Πιστοποιητικό από την ΕΕΑΕ ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) .
 •  Αναλύσες  σε  δείγματα βιομάζας , βιοαερίου , υπολειμμάτων ζύμωσης , βιοαπόβληματα ζύμωσης , πρωτων υλών βιομάζας , μεταλλα , βαρεά μέταλλα , ιχνοστοιχεία, VFAs Volatile organic acids,TSS , Επικυρωση εναλλακτικών μεθοδων παστερίωσης .
 • Ανιχνευση COVID-19 με τεχνική RT-PCR .

 

 

Chemical

 • Anions -metals-heavy metals -substances
 • PH
 • E.C.
 • Αλατότητα
 • BOD
 • COD
 • NO3
 • NO2
 • NH4
 • SS
 • TS
 • TDS
 • TOC
 • Λιπαρά
 • DO - Δ. Οξυγόνο
 • P - Φώσφορος
 • Θολερότητα
 • Ενεργό Χλώριο
 • CΟ2
 • CO3
 • HCO3
 • SO4
 • SiO2
 • Θειούχα
 • SΟ2
 • Hardness - Σκληρότητα
 • Υπολ. Χλώριο
 • Cl - Χλωριόντα
 • Cu - Χαλκός
 • Zn - Ψευδάργυρος
 • Fe -Σίδηρος
 • Mn - Μαγγάνιο
 • B - Βόριο
 • Na - Νάτριο
 • K - Κάλιο
 • Ca - Ασβέστιο
 • Mg - Μαγνήσιο
 • Ν - Άζωτο
 • Al - Aργίλιο
 • Ag- Αργυρος
 • Hg - Υδράργυρος
 • Pb - Μόλυβδος
 • Cd -Κάδμιο
 • Ni - Νικέλιο
 • As - Αρσενικό
 • Cr -Χρώμιο ολικό
 • Sn - Κασσίτερος
 • F -Φθόριο
 • Ι-Ιώδιο
 • Ba - Βάριο
 • Se - Σελήνιο
 • Mo - Μολυβδαίνιο
 • Sb- Αντιμόνιο
 • Cr VI
 • Οσμές
 • Χρώμα
 • Γεύση
 • Φαινόλες
 • Κυανιούχα
 • Βενζόλιο
 • Ακρυλαμίδιο
  Βενζο(α)πυρένιο
 • 1,2 Διχλωροαιθάνιο
 • Επιχλωρυδρίνη
 • Τετραχλωροαιθένιο
 • Τριαλογονομεθάνια
 • Βινυλοχλωρίδιο
 • Επιπλέοντα στερεά
 • Αλκαλικότητα
 • Oξειδωσιμότητα
 • Ξηρό υπόλειμμα

 

Microbiological

 • TVC 37 ΚΑΙ 22 C - ΟΜΧ 37 C ΚΑΙ 22 C
 • TOTAL COLIFORMS - ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ
 • E.COLI
 • ENTEROCOCCUS - ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ
 • CLOSTRIDIUM PERGINGENS - ΚΛΩΣΤΡΗΔΙΟ
 • STAPHYLOCOCCUS AUREUS - ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ
 • PSEUDOMONAS AERUGINOSA - ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑ
 • SALMONELLA - ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΕΣ
 • LEGIONELLA - ΛΕΓΙΩΝΕΛΛΑ
 • CAMPYLOBACTER - ΚΑΜΠΥΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ
 • E COLI O 157
 • VIBRIO

 

Ελεγχος δοκιμών σε δείγματα επιχειρήσεων παραγωγής  βιοαερίου σε συμμόρφωση με τις νομοθεσίες 


-Επικυρωση εναλλακτικών μεθοδων παστερίωσης  σύμφωνα με εγκύκλιο με  Αρ.3891/134991/2016 και Αρ.Πρωτ.969/149486 / 2019

( Salmonella , enteroccus,E.Coli , Δοκιμή των θερμοανθεκτικών ιών όπως ο parvovirus ( ELISA TEST) , Ελεγχος των ανθεκτικών παρασίτων όπως τα αυγά των Ascaris sp .(Στεροασκοπικά , Μικροσκοπικά).

Συμμμορφωση  των ε[ιχειρήσεων  με τις νομοθετικές απαιτήσεις των Κανονισμών για Πρώτη ύλη (Καν.1069/2009) και για το Είδος επεξεργασίας  (Καν.142/2011) λαμβάνοντας υπόψη και την ΥΑ 1420/82031/2015 και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1009.

 

- ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2015/2009 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE σε μέσα ανάπτυξης, βελτιωτικά εδάφους ECO- LABEL

-KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 142/2011 Μικροβιολογικά Πρότυπα για τα κατάλοιπα διάσπασης

-ΥΑ 1420/82031/22.07.2015 (ΦΕΚ 1709/Β/17.08.2015) «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής-Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση »

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1009 για  τη  θέσπιση  κανόνων  σχετικά  με  τη  διάθεση  προϊόντων  λίπανσης  της  ΕΕ  στην  αγορά


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΟΥ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Ορισμοί

«μονάδα παραγωγής βιοαερίου» (Καν.142/2011, Παρ. Ι, σημείο 52)μονάδα στην οποία ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα αποτελούν τουλάχιστον μέρος του υλικούπου υποβάλλεται σε βιολογική αποδόμηση υπό αναερόβιες συνθήκες

«κατάλοιπα διάσπασης» (Καν.142/2011, Παρ. Ι, σημείο 23)κατάλοιπα, συμπεριλαμβανομένου του υγρού κλάσματος, προερχόμενα από τον μετασχηματισμό ζωικών υποπροϊόντων σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου.

Απαιτήσεις υγιεινής πρώτης ύλης/Η χρήση του καταλοίπου διάσπασης από μια μονάδα βιοαερίου ως λίπασμα/εδαφοβελτιωτικό, απαιτείτην εφαρμογή συγκεκριμένων υγειονομικών μέτρων ανάλογα με το είδος και την κατηγορία κινδύνου τηςζωικής πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται.

Υλικά της κατηγορίας 2 (Καν.1069/2009, άρθρο 9)Τα υλικά της κατηγορίας 2 υποβάλλονται σε μεταποίηση με τη μέθοδο 1 (αποστείρωση υπό πίεση για 20λεπτά στους 1330C και σε πίεση 3 bar και μέγεθος των σωματιδίων να μην υπερβαίνει τα 50mm).

 

Συνήθη πακέτα δοκιμών 


ΥΛΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΑ  

Ολικά στερεά –TS

Ξηρά ουσία-DM

 

Πτητικά στερεά –VS
Οργανική ξηρά ουσία – ΟDM
pH
FOS
TAC
FOS/TAC
Αμμωνιακό άζωτο-N-NH4  
VFA s: Acetic acid, Propionic acid, Isobutyric acid, Butyric acid, Isovaleric acid, Valeric acid, Isocaproic acid, Hexanoic acid, n-Heptanoic acid   

Α' ΥΛΗ

Υγρασία
DM/TS –Ξηρά ουσία 
oDM/VS –Πτητικά στερεά
Ash -Τέφρα
Απώλεια πύρωσης -LOI 
Protein -Πρωτεΐνη
Fat- Λίπος
Crude fibres- Ινώδεις ουσίες
NFE-Nitrοgen free extracts
Theoretical gas yield (in original matter)
Theoretical gas yield (in organic dry matter) 
Μεθάνιο   

ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Αμμωνιακό άζωτο-N-NH4
Νιτρικό άζωτο-Ν-ΝΟ3
Ολικός Φώσφορος-P2O5
pH 5 EC- Αγωγιμότητα
COD
DM/TS –Ξηρά ουσία
oDM/VS –Oργανική ξηρά ουσία
Υγρασία
Κάδμιο, Μόλυβδος, Χρώμιο, Νικέλιο, Χαλκός, Ψευδάργυρος, Υδράργυρος   


 

Ελεγχος πόσιμου νερού για την ποιότητα  του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης .

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Escherichia coli

Εντερόκοκκοι

Ακρυλαμίδιο

Αντιμόνιο

Αρσενικό

Βενζόλιο

Βενζο-α-πυρένιο

Βόριο

Βρωμικά άλατα

Κάδμιο

Χρώμιο

Χαλκός

Κυανιούχα

1,2 - διχλωροαιθάνιο

Επιχλωρυδρίνη

Φθοριούχα

Μόλυβδος

Υδράργυρος

Νικέλιο

Νιτρικά άλατα

Νιτρώδη άλατα

Παρασιτοκτόνα

Σύνολο παρασιτοκτόνων

Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες

Σελήνιο

Τετραχλωροαιθυλένιο/Τριχλωροαιθυλένιο

Ολικά Τριαλογονομεθάνια

Βινυλοχλωρίδιο

Αργίλιο

Αμμώνιο

Χλωριούχα άλατα

Clostidium perfringens

Χρώμα

Αγωγιμότητα

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH)

Σίδηρος

Μαγγάνιο

Οσμή

Οξειδωσιμότητα

Θειικά ιόντα

Νάτριο

Γεύση

Αριθμός αποικιών σε 22 °C και 37  °C

Κολοβακτηριοειδή

Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)

Υπολειμματικό χλώριο

Θολότητα

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΠΑΚΕΤΟ ΝΕΡΟΥ -1

pH, Aγωγιμότητα , ΝΟ3-,nO2 ΝΗ4+, TDS,

Σκληρότητα,Υπολ. Χλώριο,Θολερότητα ,

T.Coliforms,E.Coli,Enterococcus ,OMX 22 & 37

ΠΑΚΕΤΟ ΝΕΡΟΥ - 2

pH, Aγωγιμότητα, Σκληρότητα,TDS ,

ΝΟ3-, ΝΟ2-, ΝΗ4+, Ρ , Cl , SO4 ,

Ca, Mg , K , Na ,Fe ,Zn , Cu, Mn, 

T.coliforms  , E.coli, Enterococcus ,ΟΜΧ 22 & 37

(Υπολ. Χλώριο)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 3

T.coliforms  , E.coli, Enterococcus, OMX 22 Κ 37,

Clostridium Perfrfingens ,Pseudomonas Aeruginosa ,

Salmonella spp. , Legionella spp

ΠΑΚΕΤΟΝΕΡΟΥ 

ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

CrVI , Κυανιούχα , Ακρυλαμίδιο,Βινυλοχλωρίδιο , Επιχλωριδρίνη,

VOCS  , 1,2-διχλωροαιθάνιο, Τετραχλωροαιθένιο ,Τριχλωροαιθένιο, Ολικά τριαλογονομεθάνια, PCBs, Pah s , Υπολείμματα φυτοφαρμάκων ,Phenols , Υδρογονανθρακες 

ΠΑΚΕΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

pH, Αγωγιμότητα, Σκληρότητα ,

ΝΟ3-, ΝΗ4+, Ca, Mg, K, Na, Cl-, SO4,Β CO3, HCO3,

E.A. ,SAR, SSP, RSC , TDS .

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

pH, Αγωγιμότητα, Σκληρότητα ,

ΝΟ3-, ΝΗ4+, Ca, Mg, K, Na, Cl-, SO4, CO3, HCO3,

Fe, Mn, Cu, Zn , B , Mo

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

pH, Αγωγιμότητα ,οξύτητα ,αλκαλικότητα, οξειδωσιμότητα,

ανόργανα και οργανικά στερεά , λιπαρά , σάκχαρα ,

Ca, Mg ,Na, Cl-, SO4 .

ΝΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΠΑΚΕΤΟ 1

pH, BOD, COD

 

 

 ΝΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ- ΠΑΚΕΤΟ 2

pH, BOD, COD, TSS,

NO3, NO2, NH4, PO4 ,

Λίπη και Ελαια, Διαλελυμένο οξυγόνο (DO).

( Τ.coliforms  , E.coli)

 


Φωτογραφίες


Αναλύσεις σε νερό και περιβαλλοντικά δείγματα , βιοαέριο , βιομάζα Αναλύσεις σε νερό και περιβαλλοντικά δείγματα , βιοαέριο , βιομάζα Αναλύσεις σε νερό και περιβαλλοντικά δείγματα , βιοαέριο , βιομάζα Αναλύσεις σε νερό και περιβαλλοντικά δείγματα , βιοαέριο , βιομάζα Αναλύσεις σε νερό και περιβαλλοντικά δείγματα , βιοαέριο , βιομάζα Αναλύσεις σε νερό και περιβαλλοντικά δείγματα , βιοαέριο , βιομάζα Αναλύσεις σε νερό και περιβαλλοντικά δείγματα , βιοαέριο , βιομάζα